Hình ảnh lớp học

Các lớp học của Đại học Akamai đều sắp xếp theo từng nhóm nhỏ với mô hình học tập cá nhân hóa, trong đó sự tương tác giữa giảng viên và học viên một cách trực tiếp. Một môn học kéo dài 2 tháng trong đó 2 ngày học tại nước ngoài với giảng viên nước ngoài kết hợp giảng dạy với trợ giảng Việt Nam, thời gian còn lại nghiên cứu trên hệ thống và làm bài tập để nộp cho Akamai.