Hệ thống tính điểm

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Nhân sự và Quản trị Nhân tài là chương trình đào tạo theo mô hình Hybrid, kết hợp giữa học với giáo viên nước ngoài (có hoặc không có phiên dịch) tại Malaysia và học trên hệ thống với bài giảng được ghi hình, làm bài tập với sự hỗ trợ trực tuyến của trợ giảng Việt Nam được chỉ định bởi đại học Akamai.

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Nhân sự và Quản trị Nhân tài có hệ thống điểm linh hoạt và phù hợp với những nhà quản lý bận rộn. Cấu trúc tính điểm 1 môn bao gồm:

A. Giai đoạn học tại Malaysia:

1. Tham dự đầy đủ lớp học: Chiếm 20%

  • 20% số điểm được tính bởi giảng viên thông qua: có mặt trên lớp đúng giờ, tích cực chia sẻ, tuân thủ kỷ luật lớp học, thuyết trình và trả lời câu hỏi trên lớp.   

2) Bài trắc nghiệm trên lớp (được phát vào cuối mỗi buổi học và sinh viên phải hoàn tất và nộp bài trắc nghiệm này ngay trong lớp: Chiếm 20% 

  • 20% điểm sẽ được tính thông qua việc trả lời đúng 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm hoặc câu hỏi dưới dạng viết một phần trả lời ngắn. 

3) Viết bài luận ngắn về tự luận, đánh giá những gì đã học được: Chiếm 30%

  • Trong thời gian học, giảng viên sẽ cho học viên câu hỏi tự luận và đánh giá những gì đã học, thông qua câu hỏi này, học viên sẽ giải đáp các câu hỏi như bạn đã được dạy điều gì, bạn đã học được gì, bạn có thể áp dụng việc học của mình vào thực tiễn như thế nào. Câu trả lời chỉ trong vòng 3 trang giấy và không vượt quá 5 trang. Học viên cần nộp trong vòng 1 tuần kể từ khi kết thúc môn học. Bài viết có thể từ 1,000 đến 1,500 từ.

B. Giai đoạn học trên hệ thống với trợ giảng trực tuyến:

4) Bài tập dạng viết: chiếm 30% 

  • Ở giai đoạn học trên hệ thống, học viên sẽ được học thông qua bài giảng video được ghi hình trong 5 giờ và được hướng dẫn bởi trợ giảng được chỉ định bởi trường. 
  • Học viên sẽ được giao 3 câu hỏi thảo luận và được chọn 2 trong 3 câu hỏi để trả lời. Mỗi câu hỏi có 15 điểm và mỗi câu được viết trên 2-3 trang giấy. Số lượng từ có thể từ 600 đến 1000 từ cho mỗi câu hỏi.