Giảng viên chương trình cấp độ Thạc sĩ

Giảng viên các chương trình Thạc sĩ tại Asia Campus Kualar Lumpur là những giảng viên chuyên ngành sâu và có nhiều năm giảng dạy. Điểm khác biệt trong các chương trình của Đại học Akamai là 100% thời gian học các môn chuyê ngnành và không học các môn chung.

Professor Dr. Lee Karling, PhD 
Area of Expertise:  Talent Management and Human Capital Development

Professor Dr. Premkumar Rajagopal, PhD
Area of Expertise:  Balance Scorecard, Corporate Leadership and Supply Chain.                                                                                                   

Dr. Balakrishnan Muniapan, DBA 
Area of Expertise: Human Capital Development and Corporate Leadership

Dr. Arivalan Ramaiyah, DBA, PhD 

Area of Expertise: NLP, Human Physcology and Consumer Behavior

Dr. Harwindar Singh, PhD

Area of Expertise: Corporate Leadership and Wealth Management 

Associate Prof. Low Wei Hoong, MA Econ  

Area of Expertise: Corporate Strategic Planning 

Ms. Ewan Lee, MBA

Area of Expertise: Conflict Management, Negotiation and Organization Development  

Ms. Fivean Ho Sok Ching, PhD in Strategic Management (Candidate)

Area of Expertise: Corporate Strategic Planning and Operation Management