19/12/2016

Lịch theo dõi và cải tiến luận án Tiến sĩ chương trình Tiến sĩ Quản lý của Đại học Akamai tháng 4 - 2017

Nghiên cứu sinh tham gia chương trình Tiến sĩ Quản Lý các chuyên ngành ngoài được tham gia phương pháp nghiên cứu, định hướng nghiên cứu, các hoạt động phát triển mạng lưới kinh doanh và học thuật còn được hỗ trợ nghiên cứu thông qua các hoạt động theo dõi và cải tiến luận án tiến sĩ.

Mục tiêu của chương trình theo dõi và cải tiến luận án tiến sĩ là giúp nghiên cứu sinh có thể duy trì được tiến độ, được hướng dẫn bởi giảng viên hướng dẫn và cải tiến nội dung đã làm nhằm từng bước hoàn thiện luận án tiến sĩ của mình.

Vào tháng 4 năm 2017, Đại học Akamai Hoa Kỳ, Campus Châu Á sẽ tổ chức lịch theo dõi và cải tiến luận văn cho những học viên đang làm nghiên cứu Tiến sĩ với đại học Akamai với chi tiết:

Đối tượng tham dự:

  • Những học viên đã tham dự Research Workshop (từ ngày 7 - 10/2016).

Địa điểm:

  • EDS Executive Learning Centre @ Akamai Asia Campus 

Nội dung:

  • Thứ 6, 7/4/2017: Defense of Research Proposal
  • Thứ 7, 8/4/2017: Phát triển chương (Chapter) 4 & 5
  • Chủ nhật, 9/4/2017: Conduct of Dissertation Project

Với các hoạt động theo dõi và cải tiến Luận án Tiến sĩ, học viên sẽ duy trì được tiến độ và có điều kiện hoàn thành xuất sắc luận án.