19/05/2017

Lịch bảo vệ Proposal của PhD Akamai tháng 5/2017

Vào ngày 24 đến ngày 27 tháng 5 năm 2017, tại Campus Malaysia, học viên chương trình tiến sĩ Quản lý của Đại học Akamai Hoa Kỳ sẽ tiến hành bảo vệ đề xuất nghiên cứu (Research Proposal) và tiếp tục học chương 4 và 5 của nghiên cứu.

Là chương trình có hệ thống hỗ trợ học thuật tốt nhất hiện nay, những nghiên cứu sinh của Đại học Akamai Hoa Kỳ được bố trí 2 giảng viên hướng dẫn, trong đó có 1 giảng viên hướng dẫn người bản địa phối hợp và đồng hành hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu của học viên.

Trong quá trình sinh viên bảo vệ Proposal nghiên cứu, giảng viên hướng dẫn cùng học viên sẽ tiếp nhận ý kiến của Hội đồng Khoa học đại học Akamai, đồng thời triển khai kế hoạch hoàn thiện để tiếp tục nghiên cứu chương 4 và chương 5 của đề tài.

Giai đoạn này, nghiên cứu sinh cũng được trang bị kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu và các kỹ năng triển khai tiếp nghiên cứu cho chương 4 và chương 5 thông qua chương trình đào tạo từ Akamai.

Nguồn: Akamai Asia Campus.