Xác nhận hoạt động đáp ứng tiêu chuẩn

 

Tạm dịch:

<Logo Bang Hawaii>

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ TIÊU DÙNG

CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG TỐT

Tôi, là Giám đốc Phòng thương mại và Tiêu dùng Hawaii xác nhận rằng,

ĐẠI HỌC AKAMAI

Là một tổ chức hoạt động theo luật Hawaii từ 30/5/2002; đây là một tổ chức không vì lợi nhuận và những thông tin ghi nhận từ Phòng (thương mại và tiêu dùng Hawaii) là đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn hoạt động của một tổ chức không vì lợi nhuận của Hawaii, những quy định về hoạt động không vì lợi nhuận trong vùng.

 

Niêm chì (Seal)

Với sự làm chứng, tôi đã dán seal của Phòng thương mại và Tiêu dùng Hawaii tại Honolulu, Hawaii.

Ngày 18/5/2015

<Chữ ký>

Giám đốc Phòng thương mại và tiêu dùng Hawaii.

Để có thể kiểm tra chứng nhận này, vui lòng vào địa chỉ được thể hiện phía dưới của chứng nhận.