Kiểm định IADL (International Association for Distance Learning)

IADL (International Association for Distance Learning) là tổ chức phát triển các yêu cầu và tiêu chuẩn xuất sắc của mô hình đào tạo từ xa và đào tạo mở (open education) toàn thế giới, đồng thời cung cấp các chuẩn mực đào tạo theo yêu cầu của khách hàng nhằm gia tăng chất lượng các khóa đào tạo nhằm đáp ứng các yêu cầu của người thụ hưởng dịch vụ (học viên, khách hàng).

Để là thành viên của IADL, các tổ chức phải đáp ứng các tiêu chuẩn xuất sắc với các chuẩn mực rõ ràng và mục tiêu phù hợp, được thiết lập và duy trì nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mà thị trường giao dục thế giới công nhận.