Đáp ứng tiêu chuẩn IBS (International Board of Standards)

IBS (International Board of Standards) là một tổ chức giáo dục tại Hoa Kỳ chuyên về Quản trị dự án (AAPM) và tổ chức giáo dục quốc tế về tài chính và Quản trị (GAFM), một tổ chức xác lập tiêu chuẩn chuyên gia, hội đồng kiểm định và tổ chức chứng nhận ở Hoa Kỳ (Charter ID: 36076228K). IBS đã kiểm định Đại học Akamai và các chương trình đào tạo liên quan đáp ứng các tiêu chuẩn của IBS kể từ năm 2016.