Chương trình phát triển năng lực Quản trị Kinh doanh

Căn cứ vào khung lý thuyết về lộ trình phát triển của một nhà quản lý do Viện MBA phát triển, Viện MBA tiến hành nghiên cứu các năng lực chuyên môn cần có của một CEO trong bối cảnh giao thương quốc tế và kinh tế hội nhập.

Sau đây là mô hình năng lực chuyên môn cần có của một CEO do Viện MBA phát triển:

Như vậy, để có đủ năng lực điều hành doanh nghiệp, ngoài việc có đủ các kỹ năng để quản trị bản thân (Xem thêm phần lộ trình phát triển của một nhà quản lý), các CEO cần biết định hướng tổ chức mình đi đến đâu (Am tường chiến lược), biết cách điều hành doanh nghiệp của mình trong các hoạt động chính hằng ngày (Thành thạo điều hành) và kiểm soát tốt tài chính và đầu tư để duy trì được dòng tiền và lợi nhuận.

Căn cứ vào mô hình chuyên môn của CEO do Viện MBA phát triển, Viện MBA phối hợp với EDS Business School, đại học Akamai Hoa Kỳ xây dựng 3 chứng chỉ quốc tế tương ứng với 3 nhóm chuyên môn của CEO: