Mô hình phát triển năng lực của một nhà quản lý

Trong một tổ chức, vai trò đóng góp của nhà quản trị vào sự thành công là điều đã được chứng minh (xem các kết quả nghiên cứu của Viện MBA về tác động của nguồn nhân lực vào phát triển tổ chức và các nghiên cứu về thực tiễn phát triển nguồn nhân lực cấp trung và cao tại doanh nghiệp Việt Nam). Tuy nhiên, làm sao để công tác phát triển nhà quản trị trở thành một lộ trình, có tích lũy và phù hợp với điều kiện của Việt Nam là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh áp lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Sau một quá trình hợp tác, chuyển giao học thuật với Đại học Akamai Hoa Kỳ, EDS Business School Malaysia, Viện MBA đã phát triển mô hình phát triển nhà quản trị và dựa vào mô hình phát triển này, Viện MBA cùng các đối tác xây dựng các chương trình đào tạo chứng chỉ quốc tế về quản trị kinh doanh, không chỉ đáp ứng định hướng phát triển năng lực, học viên còn có thể tích lũy để lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 15 chuyên ngành Quốc tế của Đại học Akamai Hoa Kỳ.

A. Nhóm năng lực cần có để có thể quản lý được bản thân:

 • Quản lý được lịch trình làm việc và tuân thủ lịch trình đã đặt ra.
 • Tuân thủ quy định của tổ chức, của pháp luật.
 • Được trang bị các kỹ năng bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.
 • Năng lực quản trị sự thay đổi.
 • Khả năng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp.
 • Năng lực tự học.

B. Nhóm năng lực cần có để có thể quản lý được công việc:

 • Năng lực lập kế hoạch
 • Năng lực giao việc, ủy quyền, quản lý công việc, điều hành cuộc họp...

C. Nhóm năng lực cần có để có thể quản lý được đội ngũ:

 • Năng lực tuyển dụng nhân sự cho nhóm.
 • Năng lực quản lý và phát triển đội ngũ.
 • Kỹ năng lãnh đạo.

D. Nhóm năng lực chuyên môn cần có để hoàn thành công việc:

Căn cứ mô hình chuỗi cung ứng của Micheal Porter, một quá trình vận hành của doanh nghiệp gồm một chuỗi các hoạt động chuyên môn liên kết với nhau. Có thể có những đặc thù của từng ngành nhưng có một số chuyên môn về quản trị bắt buộc phải có ở hầu hết các doanh nghiệp bao gồm:

 • Chuyên môn về Quản trị Nhân sự
 • Chuyên môn về Quản trị tài chính và Kế toán.
 • Chuyên môn về bán hàng
 • Chuyên môn về Quản trị sản xuất

E. Nhóm năng lực cần đó để xây dựng và kiểm soát chiến lược:

 • Hình thành, lựa chọn và quản trị chiến lược
 • Thực thi chiến lược.
 • Kết nối chiến lược bộ phận/công ty với chiến lược tổng thể.

Dựa vào khung phát triển năng lực theo nghiên cứu trên, Viện MBA cùng Đại học Akamai Hoa Kỳ, EDS Business School Malaysia triển khai chương trình chứng chỉ Quốc tế. Các chứng chỉ Quốc tế về phát triển năng lực quản lý:

Nhóm chứng chỉ phát triển CEO - Tích lũy lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) 15 chuyên ngành của Đại học Akamai Hoa Kỳ:

Nhóm chứng chỉ phát triển năng lực chuyên gia nhân sự - Tích lũy lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và Quản lý nhân tài của Đại học Akamai Hoa Kỳ: