Quy trình kiểm soát chất lượng học thuật và chất lượng ứng dụng

QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HỌC THUẬT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình của Đại học Akamai do là chương trình kiểm định nên việc thiết kế và kiểm soát chương trình không chỉ đạt hiệu quả ứng dụng tối ưu mà còn đảm bảo chất lượng quy trình, tính học thuật và trung thực trong giáo dục. Quy trình đảm bảo chất lượng của Đại học Akamai triển khai trong 5 bước:

  • Bước 1: Học viên định hướng chuyên ngành trước khi tham gia. 

Việc định hướng chuyên ngành giúp học viên hình thành ý tưởng dự án nghiên cứu và ứng dụng chuyên ngành của riêng mình. 

  • Bước 2: Tham gia học tập. Mỗi môn học được thiết kế nhằm phát huy 3 năng lực: (1) Lý thuyết nền tảng; (2) Các ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn và (3) Tư duy phản biện. 

Để hiện thực hoá mục tiêu đào tạo, mỗi môn học của các chương trình được diễn ra với tổng thời gian 8 tuần với các hoạt động bắt buộc:

Hoạt động 1: Học tập trung tại Kular Lumpur với 2 giảng viên đồng giảng dạy.

1 giảng viên quốc tế của đại học Akamai Hoa Kỳ và 1 đồng trợ giảng ngôn ngữ. Người đồng trợ giảng không phải là dịch giả mà là giảng viên chuyên ngành được Akamai tuyển chọn. Giảng viên Việt Nam đồng trợ giảng sẽ giúp học viên hiểu sâu hơn những gì giảng viên quốc tế vừa trao đổi. Mỗi module kéo dài từ 5 đến 6 ngày gồm 16 - 18 credits.

Hoạt động 2: Làm bài kiểm tra ngay trên lớp. 

Việc làm bài kiểm tra giúp học viên hiểu và nhớ các nội dung giảng dạy ngay trên lớp.

Hoạt động 3: Tổng hợp và thảo luận các case study trên lớp.

Hoạt động này giúp các học viên có cơ hội học tập lẫn nhau khi ứng dụng kiến thức vào thực tế.

Hoạt động 4: Reflective Log (Ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc). Diễn ra sau 2 tuần kể từ thời điểm kết thúc học tập trên lớp.

Học viên được yêu cầu làm một bài tổng hợp ngắn để thể hiện việc ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế. Hoạt động này giúp học viên một lần nữa xem xét các kiến thức đã học vào thực tế công việc của chính mình.

Hoạt động 5: Kiểm tra trực tuyến có giới hạn thời gian: Diễn ra từ tuần thứ 5 kể từ thời điểm kết thúc học tập trên lớp.

Việc kiểm tra trực tuyến có giới hạn thời gian giúp học viên thể hiện tư duy phản biện. Các giảng viên không chấm đúng hay sai mà dựa vào tính hợp lý và tính sáng tạo trong ứng dụng và lập luận của học viên đối với chủ đề đã được học.

  • Bước 3: Kiểm tra chất lượng của hoạt động hỗ trợ ngôn ngữ nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu của kiểm định.

Một số chương trình chuyên ngành của Đại học Akamai là chương trình được phép hỗ trợ tiếng bản địa ngay trên lớp (Tiếng Việt cho sinh viên Việt Nam). Bên cạnh tiếng Anh, chương trình còn được tổ chức song song với các ngôn ngữ: Tiếng Malay, Tiếng Indonesia, Tiếng Hoa (Cho khu vực Singapore, HongKong), Tiếng Phillipines. Do đó để kiểm soát chất lượng bài làm và các hoạt động của học viên, Đại học Aamai và đơn vị kiểm định dựa vào Hội đồng tư vấn (Advisory Board). Trách nhiệm của hội đồng tư vấn: (1) Đảm bảo chất lượng chuyển ngữ đúng với các kiến thức đã kiểm định và đăng ký của Đại học Akamai; (2) Dịch toàn bộ nội dung sang tiếng Anh khi có yêu cầu hoặc khi có nghi ngờ về chất lượng bài làm hoặc giảng dạy; (3) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính trực trong chấm điểm (Grading) và (4) Liên tục cải tiến chất lượng giảng dạy thông qua phản hồi của học viên và đơn vị tổ chức.

  • Bước 4: Đảm bảo bài làm không đạo văn (Plagiarism)

Tất cả các bài làm sẽ được Đại học Akamai chọn ngẫu nhiên và yêu cầu hội đồng tư vấn (Advisory Board) kiểm tra đạo văn. Nếu học viên bị phát hiện đạo văn sẽ phải học lại môn học đó.

  • Bước 5: Hội đồng tư vấn cử người chấm điểm và công nhận điểm sau khi kiểm tra học thuật và tính trung thực (không đạo văn):

Giảng viên thuộc hội đồng tư vấn sẽ được bổ nhiệm để chấm điểm và chịu trách nhiệm về điểm số với đại học Akamai. Điểm của học viên sẽ không được công nhận nếu (1) Có sự thiên vị khi so sánh với học viên khác trong quá trình chấm điểm; (2) Chấm sai với yêu cầu của Akamai mà việc chấm sai đó gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp với học viên.

  • Bước 5: Công bố điểm và kết quả học tập của môn học cho học viên.