Mô hình đào tạo

Các nghiên cứu học thuật trong nhiều năm qua đã chứng minh rằng đào tạo trực tuyến có thể đạt được các kết quả vượt hơn mong đợi, đặc biệt đối với đào tao cho người lớn. Trên thực tế, các nghiên cứu gần đây đã đi xa hơn khi chứng minh rằng đào tạo trực tuyến vượt hơn đào tạo truyền thống ở một số khía dạnh, đặc biệt khi tham chiếu đến mối quan hệ giữa đào tạo trực tuyến và kết quả làm việc, thành công trong sự nghiệp. Các kết quả của đào tạo trực tuyến sẽ càng hoàn thiện và vượt trội khi trong quá trình đào tạo, có sự hỗ trợ của "Cố vấn đào tạo" tại địa phương.

Luôn có mối quan hệ khăng khít giữa việc có được kiến thức mới và năng lực áp dụng kiến thức mới trong bối cảnh năng lực áp dụng kiến thức còn phụ thuộc vào kinh nghiệm hiện tại của người học và khả năng truyền đạt của người đào tạo. Một kết quả đầu ra ổn định, đảm bảo năng lực áp dụng và tích hợp với công việc hiện tại của người học sẽ thay đổi và sẽ thất bại nếu không có mối quan hệ nào giữa kiến thức nền tảng, các nguyên tắc và năng lực, cho dù việc đào tạo đó được tổ chức tốt như thế nào đi chăng nữa. Việc tích hợp kiến thức vào công việc của họ là hoạt động rất riêng của từng học viên do mỗi học viên có các điều kiện làm việc và công việc khá nhau, do đó, nhiệm vụ của đào tạo cần hình thành một khung kiến thức "gần" với công việc hiện tại của học viên và không thể giống đến 100% tình trạng làm việc thực tế.

Tuy nhiên, điểm thiếu sót này hoàn toàn có thể bù đắp được với sự hỗ trợ của các cố vấn học tập. Phương pháp đào tạo của Akamai một mặt đảm bảo các kiến thức "gần" (liên quan và có ý nghĩa với công việc hiện tại) đống thời phối hợp với cố vấn học tập tại địa phương sẽ gắn kết các kiển thức nền tảng xuất sắc với năng lực áp dụng vào công việc.

Quá trình đào tạo của Akamai là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành phần: tự nghiên cứu, hỗ trợ của cố vấn học tập, hướng dẫn làm bài, làm bài, đánh giá và nhận xét của giảng viên, tự đánh giá... sự phối hợp nhịp nhàng giữa các yếu tố vừa nêu kết hợp với sự ổn định của các yếu tố (do được chuẩn bị trước và không phụ thuộc vào người thầy) nên tạo ra kết quả đầu ra ổn định vượt trội.

Việc nghiên cứu của sinh viên trên hệ thống kiến thức nền được thiết kế theo dạng tự học có thể giúp học viên nghiền ngẫm mọi lúc mọi nơi với khung tham chiếu là hiểu biết và kinh nghiệm của chính mình. Sau khi chiêm nghiệm và hiểu các nội dung lý thuyết, học viên sẽ trả lời các câu hỏi với sự hỗ trợ của giảng viên và trợ giảng. Việc trả lời các câu hỏi them quan điểm của mình và được khuyến khích tư duy biện chứng sẽ giúp sinh viên gia năng tư duy biện chứng và năng lực phản biện. Tư duy biện chứng là kỹ năng cần phát triển quan trọng nhất của người trưởng thành, nó giúp phát huy năng lực phân biệt đúng sai, nhìn sự việc ở góc độ khác và là nền tảng của tư duy sáng tạo.

Mục tiêu của đào tạo đại học và sau đại học là phát huy năng lực tự học sau khi trải qua thời gian đào tạo chính thức và trong giai đoạn tự học này cũng là giai đoạn "tiêu hóa" kiến thức, biến kiến thức xa lạ trở thành một phần nhận thức của mình.  (McKeachie, 1986, p. 143)

Nói tóm lại, việc triển khai đào tạo từ xa của Đại học Akamai là sự phối hợp giữa cố vấn trực tuyến (1) trợ one-on-one (cá nhân hóa từng người một), Nội dung giáo trình hoàn thiện, luôn cập nhật và mang tính tự học cao (2), Quá trình Áp dụng kiến thức đã học (3), Học tập theo mô hình giải quyết dự án (Project-based) (4). Học viên sau khi trải qua quá trình đào tạo này, đảm bảo tiếp nhận được lợi ích tối ưu 

1. Mô hình cố vấn trực tuyến của Đại học Akamai:

Trợ giảng trực tuyến từng người một (one-on-one) được xem là cầu nối quan trọng lấp bỏ khoảng cách giữa kiến thức nền tảng và năng lực ứng dụng thực tế. Ngoài ra, việc cố vấn cho từng cá nhân giúp tùy biến các hoạt động bắt buộc để phù hợp với từng người học, việc này đặc biệt quan trọng và thể hiện khả năng vượt trội của đào tạo trực tuyến so với đào tạo truyền thống. Nhiều nghiên cứu đã nêu rõ quá trình trợ giảng và cố vấn trực tuyến hoàn toàn có thể giúp học viên hiểu rõ hơn về chủ đề đào tạo và giúp sinh viên hiểu sâu về các nguyên tắc, các kiến thức nền tảng, các mô hình được cung cấp trong môn học (Au, 1993, p. 108). 

2. Nội dung giáo trình hoàn thiện, luôn cập nhật và mang tính tự học cao:

Đối với đào tạo truyền thống, việc đào tạo phụ thuộc rất lớn vào người thầy. Trong đào tạo truyền thống, người thầy đóng rất nhiều vai, từ truyền đạt kiến thức, đến hướng dẫn áp dụng, vừa làm vai trò chuyển kiến thức nền, vừa hướng việc áp dụng kiến thức nền với thực tế cuộc sống (Elton, 1988, p. 219-220).

Tuy nhiên, có một vấn đề nghiêm trọng đó là tinh thần và thể chất của một giảng viên không ổn định qua các lớp học khác nhau, giữa các giảng viên có sự khác biệt về phương pháp giảng dạy và kiến thức, đồng thời mỗi giảng viên do có kinh nghiệm nhất định vào 1 ngành hoặc 1 lĩnh vực nào đó, thường có khuynh hướng hướng người học vào những kinh nghiệm của mình đã trải qua. Việc hướng người học về quan điểm của mình có điểm tích cực lẫn tiêu cực. Học viên có thể học được cái mới, nhưng đồng thời học viên cũng có thể không học được gì nếu quan điểm đó không liên quan đến lĩnh vực áp dụng của người học.

Trong mô hình đào tạo trực tuyến có chất lượng, học viên là trung tâm và là người tự đưa ra các kết luận cho bài toàn áp dụng của chính mình. Sau khi đưa ra quan điểm, giảng viên mới cho ý kiến và bổ sung các quan điểm của mình giúp học viên mở rộng hơn. Học viên là người làm chủ, không phải là giảng viên nên không có khái niệm đúng sai, tất cả các quan điểm đều được ủng hộ và khuyến khích.

Việc tự chủ trong học tập của học viên cũng đặc biệt quan trọng trong đào tạo trực tuyến. Học viên chủ động tất cả các lịch làm việc trong giới hạn khung thời gian chuẩn của 1 môn học, bao gồm chủ động thời gian nghiên cứu lý thuyết, chủ động trong trả lời các câu hỏi thảo luận, chủ động trong làm bài và chủ động cả thời gian làm việc trực tuyến với cố vấn học tập.

3. Quá trình Áp dụng kiến thức đã học:

Đào tạo truyến thống thường chuyển giao kiến thức thông qua phương pháp "thầy nói trò nghe" ("teaching by telling" and "learning by listening”). Đây là phương pháp đã được chứng minh là không hiệu quả và kết quả không đồng nhất như đã chứng minh ở trên.

Với mô hình đào tạo trực tuyến của Đại học Akamai, quá trình này sẽ do sinh viên làm chủ thông qua bài giảng trực tuyến thiết kế theo dạng tự học. Việc đọc và hiểu với sự hỗ trợ hiểu sâu của trợ giảng sẽ đảm bảo quá trình tiếp nhận thông tin, đồng thời do tài liệu học tập được lưu trữ 24/24 trên hệ thống, khi học viên chưa hiểu điều gì là có thể ngay lập tức truy cập, không bị mất như học trên lớp học truyền thống.

Do đã có được kiến thức nền tảng được truyền đạt tốt, học viên được tiếp cận môi trường thực hành trên hệ thống đào tạo do học viên vừa suy nghĩ để trả lời việc áp dụng kiến thức đã học cho công việc của mình (có chủ đề và định hướng của trợ giảng), đồng thời có thể xem các bạn học giải quyết vấn đề tương tự nhưng với khung tham chiếu hoàn toàn khác. Quá trình này sẽ giúp sinh viên vừa thể hiện tư duy biện chứng vừa học quá trình áp dụng kiến thức từ các bạn học, đặc biệt các bạn học tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Mô hình ứng dụng kiến thức này vượt trội so với đào tạo truyền thống khi trong lớp học truyền thống, chúng ta khó có thể tổ chức quá trình "trình bày ý kiến" cho tất cả các học viên và học viên cũng không thể xem lại hoặc nghe lại các ý kiến này nếu không ghi âm hoặc ghi hình (một số trường có quy định về bản quyền và bảo mật nội dung nên không thể ghi hình hoặc ghi âm quá trình giảng dạy).

4. Học tập theo mô hình giải quyết dự án (Project-based):

Mỗi môn học là một dự án lớn và mỗi tuần học là các dự án con bổ trợ cho dự án lớn cuối cùng. Từng bước, chương trình sẽ giúp bạn giải quyết từng vấn đề một và các vấn đề khi được giải quyết sẽ giải quyết được vấn đề lớn hơn, đó là mục tiêu của môn học. Mục tiêu của các môn học đóng góp vào mục tiêu chung của khóa học. Mục tiêu chung của khóa học đóng góp vào sự phát triển năng lực chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Với mô hìn học tập kết hợp tất cả các yếu tố trên, chúng tôi đảm bảo rằng quá trình học tập của từng cá nhân là riêng biệt hóa, và với sự hỗ trợ của trợ giảng, bạn có đủ năng lực để tự học, phát triển năng lực áp dụng và đạt được bằng cấp có kiểm định ASIC Anh Quốc.

Chúc các bạn thành công.