Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học của Đại học Akamai được điều hành bởi Tiến sĩ LaWanna Lease Blount, Dr. Anthony Maranto, và Dr. Douglass Capogrossi từ năm 2003. Với sự hỗ trợ của Ban đánh giá và tuyển mộ thành viên của Hội đồng đừng đầu bởi Dr. James Wear và Dr. Deryl Gulliford đã giúp hội đồng khoa học của Đại học Akamai phát triển mạnh mẽ và trở thành động lực phát triển học thuật cho đại học Apollos. 

Vào năm 2012, Dr. May Jo Bulbrook đã thành công trong việc biến Hội đồng khoa học trở thành đơn vị tư vấn độc lập với chức năng tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu bậc Tiến sĩ cho các chương trình của Đại học Akamai.

Hội đồng gồm 11 thành viên, các thành viên được lựa chọn từ các giảng viên xuất sắc từ các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ của Đại học Akamai. Hội đồng có trách nhiệm toàn bộ các hoạt động liên quan đến học thuật, nghiên cứu và liên tục tuyển dụng, tìm kiếm các giảng viên cao cấp cho trường. Bên cạnh đó, Hội đồng còn có trách nhiệm đảm bảo chất lượng học thuật và đánh giá mức độ tuân thủ đạo đức trong học thuật.

Các thành viên của Hội đồng học thuật Đại học Akamai:

Dr. Sandra Kolbl-Holman, Council Chair
Dr. Marena Koukis, Vice Chair
Dr. James Wear, Council Secretary
Dr. Michael J. Cohen, Member
Dr. Steven J. Cox, Member
Dr. Arif Hussain Shah, Member
Dr. Ben Lee, Member
Dr. Niranjan Ray, Member
Dr. Ruth Huffnman-Hine, Member
Dr. Harvey Menden, Member
Dr. Medani Prasad Bhandari, Member